Governance

Corporate Governance betekent letterlijk ondernemingsbestuur. Tegenwoordig wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een onderneming of instelling goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden. 

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. De discussie over Corporate Governance is ook binnen de corporatiesector gevoerd en heeft geleid tot een aanscherping van de kwaliteit van het bestuur en intern toezicht. 

In het kader van de nieuwe woningwet (BTIV 2015) zijn op het taakgebied Governance de statuten en reglementen aangepast.

Alle voor het bestuur (directeur-bestuurder) en intern toezicht (Raad van Commissarissen) belangrijke regelingen vindt u op deze pagina:

  • De Statuten van SCW
  • Het reglement voor de Raad van Commissarissen 
  • De profielen van de raad van Commissarissen
  • Integriteitsbeleid SCW
  • Klokkenluidersregeling
  • Governancecode woningcorporaties
  • Procuratieregeling

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

Naam

Functie

Rooster van aftreden

D.W. Hommes

Voorzitter

31/12/2020

P.W. van den Bosch

Vice-voorzitter

31/12/2019

J.N. Go-Hippe

Lid

31/12/2020

A.E. Brunekreeft

Lid

31/12/2019

P.J.J. Elferink

Lid

29/03/2018 afgetreden